Smluvní podmínky

Tyto Smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 4. 4. 2022.

Úvod

Firma Bc. Tomáš Stryja, DiS., IČ: 72727292, zapsaná podle §71 odst. 2 živnostenského zákona Magistrátem města Chomutova (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového systému etys.cz a mujetys.cz, dostupném na internetové adrese www.etys.cz a www.mujetys.cz (dále jen „Systém Etys“), jehož prostřednictvím Provozovatel poskytuje Uživatelům službu.

Uživatelé Systému Etys (podnikatelé/subjekty) jsou pro účely těchto smluvních podmínek označovány dále jen jako „Uživatelé“ nebo jednotlivě jen jako „Uživatel“.

Provozovatel Systému Etys spravuje a provozuje webovou „Službu“, která umožňuje Uživateli prezentovat nabídky k pronájmu/zapůjčení, a k tomu se vztahující obsah, na vlastní webové adrese/doméně Uživatele. Uživatel prostřednictvím uživatelského účtu užívá Službu.

Registrace Uživatele do Systému Etys a uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy (dále jen „Smlouva“) dochází přijetím těchto smluvních podmínek a to na základě registrace Uživatele. Na webové stránce pro založení firemního účtu vyplní Uživatel registrační formulář. Registrací dochází k založení uživatelského účtu. Uživatel prohlašuje, že informace poskytnuté v rámci registrace jsou pravdivé a úplné.

Provozovatel je oprávněn požádat Uživatele o doplnění firemních údajů po registraci uživatelského účtu.

Uživatel je povinen chránit přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu. Provozovatel doporučuje Uživateli, aby nesděloval přístupové údaje k uživatelskému účtu třetí osobě a aby je nenechal volně přístupné.

Další podmínky Systému Etys

Uživatel má právo zřídit více než jeden uživatelský účet. Každý uživatelský účet je vztažen k jedné webové adrese/doméně.

Uživatel je povinen zadávat pravdivě veškerá data, která jsou vkládána a zveřejňována Uživatelem.

Uživatel nesmí zřídit prezentaci, jejíž obsah je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat stránky s eroticky laděnou tématikou. Porušení tohoto článku opravňuje Provozovatel k pozastavení či zrušení veškerých služeb poskytovaných Uživateli.

Uživatel se zavazuje při užívání Systému Etys jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním služby nevznikla žádná škoda.

Provozovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Systému Etys. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Provozovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.). Nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu Systému Etys (např. údržba hardware, aktualizace software virtuálního serveru apod.), které jsou prováděny provozovatelem hostingu pro Systém Etys, společností THINline s.r.o.

Provozovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring provozu Systému Etys na serveru a zajišťovat průběžně správu Systému Etys pro optimální provoz.

Provozovatel má právo obměnit/doplnit funkce služby. V případě obměny/doplnění funkcí uvede Provozovatel popis úprav na webových stránkách Systému Etys.

Provozovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, nikoliv ušlý zisk, kterou způsobí zanedbáním svých povinností vyplývajících z těchto smluvních podmínek, a to maximálně do výše ceny služby sjednané za běžné období. Provozovatel provede náhradu škody formou bezplatného poskytnutí služby na dobu odpovídající příslušné škodě.

Provozovatel a Uživatel považují za důvěrné ve smyslu § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy, nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním, včetně údajů Uživatele a dalších uživatelů vložených v rámci plnění Služby. Strany se zavazují tyto informace nesdělit, nezpřístupnit nebo neumožnit nakládání s těmito informacemi třetí osobě. Tento závazek platí po dobu tří (3) let od zániku smluvního vztahu.

Závazek mlčenlivosti dle předchozího odstavce se nevztahuje na informace, které jsou veřejně dostupné, obecně známé, a dále na údaje, které je Poskytovatel nucen poskytnout třetím osobám za účelem řádného zajištění Služby pro Uživatele. Povinnost mlčenlivosti dále nedopadá na informace vyžadované orgány činnými v trestním, či správním řízení, soudy, orgány státní a jiné veřejné správy, auditory nebo informace nezbytné pro vedení soudního nebo jiného řízení mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

Uživatel není oprávněn jakkoli Provozovatele činit odpovědným za jakékoli právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě Uživatelem zadaných a zveřejněných dat.

Provozovatel si vyhrazuje právo na vyřazení Uživatele ze Systému Etys, a to zejména z důvodu porušení těchto smluvních podmínek.

Není-li v konkrétním případě mezi stranami sjednáno jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem. V případě doručování elektronickou poštou je Uživateli korespondence doručována na e-mailovou adresu uvedenou v jeho firemním profilu administrace.

Platební podmínky

Registrací do Systému Etys vzniká Uživateli právo užívat Službu v rámci zvoleného cenového programu. Uživatel má možnost objednat doplňkové služby dle aktuální nabídky Provozovatele, popř. dle písemné nebo ústní dohody s Provozovatelem. Systém Etys však nelze přizpůsobovat „na míru“ požadavkům Uživatele.

Odměna Provozovatele dle smlouvy je Uživatelem hrazena bankovním převodem ve formě předplaceného cenového programu dle ceníku uvedeném na stránkách www.etys.cz, za podmínek uvedených v ceníku.

Provozovatel je plátcem DPH.

Provozovatel, na základě zvoleného cenového programu Uživatelem, vystaví výzvu k úhradě, a po jejím uhrazení daňový doklad – fakturu. Poskytovatel souhlasí se zasílám faktur v elektronické podobě.

Povinnost Uživatele uhradit svůj závazek vůči Provozovateli řádně dle údajů ze zaslané výzvy k úhradě, je splněna datem připsání sjednané částky na účet Provozovatele uvedený na dokladu.

Zpracování osobních údajů

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Pro účely užívání Systému Etys Uživatelem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatelů nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživateli v souvislosti s využitím služeb Systému Etys (zejména adresné, popisné a fakturační údaje). Provozovatel nemá v zájmu tyto údaje poskytovat dále třetím stranám.

Toto zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění Smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Systém Etys, a jejíž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Subjekt povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů.

Ukončení smlouvy

Provozovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Uživatel neužívá uživatelský účet po dobu delší, než 12 měsíců od posledního přihlášení.

Uživatel i Provozovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez udání důvodu s tím, že výpověď činí 1 měsíc a běží od prvního dne následujícího měsíce.

V případe, že ukončení této Smlouvy je provedeno dříve než podle období ve zvoleném cenovém programu Uživatelem, nemá Uživatel právo na jakoukoli kompenzaci ze strany Provozovatele. Provozovateli nevznikne v souvislosti s nevyužitým předplaceným obdobím vůči Uživateli jakékoli bezdůvodné obohacení.

Závěrečná ustanovení

V případě, že bude poskytování Systému Etys Uživateli v souladu s těmito smluvními podmínkami Provozovatelem pozastaveno nebo omezeno, poskytne Provozovatel Uživateli nejpozději v okamžiku tohoto pozastavení a/nebo omezení odůvodnění rozhodnutí (dále jen „Odůvodnění“), a to včetně konkrétní skutečnosti nebo okolnosti, která byla podkladem pro rozhodnutí.

Provozovatel není povinen poskytnout Uživateli Odůvodnění v případech, kdy

Provozovatel a Uživatel jsou oprávněni v souladu s těmito smluvními podmínkami a příslušnými právními předpisy smluvní vztah ukončit.

Uživatel není oprávněn převádět svá práva a povinnosti dle smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen.

V souladu s ustanovením § 1752 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. si Provozovatel vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto smluvních podmínek v přiměřené míře. Uživatel je vázán smluvními podmínkami účinnými v době uzavření Smlouvy. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím Systému Etys minimálně 10 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu smluvních podmínek a v takovém případě zrušit svůj uživatelský účet. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny smluvních podmínek i nadále svůj uživatelský účet, má se za to, že tím přijímá změnu smluvních podmínek.

Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy.

Kde nás najdete


2022 © Etys.cz - Beta